Obavijest

Za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 u Centru za socijalnu skrb Novska, sukladno preporukama i uputama Ravnateljstva civilne zaštite HZZJZ, Ministarstva zdravstva i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, organizira se rad sa strankama na sljedeći  način:

> Sva komunikacija s korisnicima odvijat će se isključivo putem telefona (Centrala: 600-672), maila: css-novska@socskrb.hr ili pisanim putem na adresu  Centar za socijalnu skrb Novska, Tina Ujevića 1/a, 44330 Novska,  osim izuzetno kada je prema procjeni ravnatelja i koordinatora za zaštitu od epidemije bolesti COVID-19, nužan prijem korisnika.

> Primat će se samo korisnici koji dolaze zbog žurnih i neodgodivih razloga.

> Prije ulaza u centar provjerit će se li korisniku određena samoizolacija.

> U slučaju žurnih i neodgodivih razloga u kojima je ugrožena sigurnost i život korisnika, postupat će tim za krizne intervencije koji će odlaziti na teren i poduzimati žurne i interventne mjere.

> Upućuju se korisnici koji imaju respiratornu bolest i/ili povišenu tjelesnu temperaturu ili su u samoizolaciji da ne dolaze u prostorije ustanove.

Obrasci zahtjeva i potrebne dokumentacije:

1. Zahtjev za zajamčenu minimalnu naknadu

2. Zahtjev za jednokratnu naknadu

3. Zahtjev za doplatak za pomoć i njegu

4. Zahtjev za osobnu invalidninu

5. Zahtjev za pokretanje postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka

6. Zahtjev za pokretanje postupka obveznog savjetovanja rije pokretanja sudskog postupka u vezi djeteta

7. Obrazac Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi 

Ravnateljica:
Martina Antolković Hršak, mag. psych.