Doplatak za pomoć i njegu

Doplatak za pomoć i njegu je novčana potpora namijenjena osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavci namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

 Pravo na doplatak za pomoć i njegu osoba ima ako:

 • Nema mogućnosti da joj pomoć i njegu osiguraju članovi obitelji
 • Nema mogućnosti pomoć i njegu osigurati na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
 • Prosječni mjesečni prihod osobe ako je samac ne prelazi iznos od 250% osnovice za utvrđivanje novčanih naknada i potpora (što trenutno iznosi 1.250,00 kune), odnosno ako prosječni mjesečni prihod članova njezine obitelji ne prelazi iznos od 200% osnovice (1.000,00kune) u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev
 • Ako doplatak za pomoć i njegu ne može ostvariti po drugoj osnovi
 • Dijete čiji je roditelj ostvario pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena, rad u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopust ili rad u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju po posebnim propisima, može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu, ako ispunjava uvjete propisane zakonom.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu osoba nema ako:

 • Ako doplatak za pomoć i njegu ostvaruje po drugoj osnovi
 • Osoba kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu ili na usluge stalnog ili tjednog smještaja po zakonu o socijalnoj skrbi ili na temelju drugih propisa
 • Nema dijete čiji roditelj koristi rodiljni ili roditeljski dopust ili mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta po posebnim propisima.
 • Osoba koja ima sklopljen ugovor o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju

Važno!!! Doplatak za pomoć ne isplaćuje se za vrijeme koje je korisnik doplatka proveo u zdravstvenoj ustanovi ili u drugoj ustanovi, trajno ili dulje od 15 dana u tekućem mjesecu, u kojoj mu je osigurana njega i pomoć druge osobe.

Korisniku kojem je odobren doplatak za pomoć i njegu iznimno se može osigurati i usluga pomoći i njege u kući za zadovoljenje pojedine potrebe propisane zakonom koju mu ne mogu pružiti članovi obitelji.

Doplatak za pomoć i njegu može se odobriti u punom ili smanjenom iznosu (ovisno o tome da li postoji prijeka potreba pomoći i njege druge osobe (u punom ili smanjenom opsegu) ili privremeno (u smanjenom ili punom opsegu).

 • Prijeka potreba stalne pomoći i njege druge osobe u punom opsegu postoji kada osoba zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može sama udovoljiti osnovnim životnim zahtjevima jer se ne može, ni uz pomoć ortopedskih pomagala samostalno kretati u stanu i izvan stana, uzimati hranu, oblačiti se i svlačiti, održavati osobnu higijenu, kao ni obavljati druge osnovne fiziološke potrebe.
 • Prijeka potreba stalne pomoći i njege druge osobe u smanjenom opsegu postoji kada osoba zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može potpuno udovoljiti osnovnim životnim zahtjevima, jer se ne može samostalno kretati izvan stana radi nabave osnovnih životnih potrepština i korištenja zdravstvene zaštite.
 • Doplatak za pomoć i njegu odobrava se i privremeno onda kada nadležno tijelo procijeni da bi u određenom vremenskom razdoblju moglo doći do poboljšanja ili pogoršanja zdravstvenog stanja osobe, te se ona ponovno upućuje na vještačenje.

Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:

 • U punom iznosu 100% osnovice za utvrđivanje novčanih naknada i potpora (što trenutno iznosi 500,00 kuna)
 • U smanjenom iznosu 70% osnovice (što trenutno iznosi 350,00 kune)

[/list]

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu neovisno o prihodima i mogućnosti pružanja pomoći i njege od strane člana obitelji ima:

 • Osoba s težim invaliditetom
 • Osoba s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju
 • Slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu neovisno o prihodima i mogućnosti pružanja pomoći i njege od strane člana obitelji ima:

 • Slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja je osposobljena za samostalan život i rad
 • Osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na doplatak za pomoć i njegu  – podnošenje zahtjeva

 • Inicijalni obrazac
 • Zahtjev za odobravanje socijalne naknade
 • Potrebni dokumenti za ostvarivanje prava na doplatak za pomoć i njegu