Minimalna mjesečna naknada

Pravo na minimalnu mjesečnu naknadu ima: samac ili članovi kućanstva za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, a koji nemaju sredstva za tu namjenu, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, dohotkom, imovinom, naknadama ili primicima, sredstvima obveznika uzdržavanja ili prihodima ostvarenim na drugi način.

Prihodima se smatraju: sva financijska i materijalna sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način

U prihode se ne uračunavaju:

 • Novčane naknade i potpore po zakonu o socijalnoj skrbi,
 • Socijalna pomoć i naknada koju osigurava jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, do iznosa osnovice na temelju koje se utvrđuje iznos pomoći za uzdržavanja,
 • Doplatak za djecu,
 • Sredstva za uzdržavanje za dijete ostvarena na temelju propisa o obiteljskim odnosima,
 • Stipendija koja omogućuje obrazovanje i osposobljavanje za dijete/mlađu punoljetnu osobu koja je bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, te dijete/mlađu punoljetnu osobu čija je obitelj korisnik minimalne mjesečne naknade.
 •  Godišnji dar za božićne i uskrsne blagdane i dar za djecu do 15. Godine života,
 •  Novčana naknada za tjelesno oštećenje,
 •  Ortopedski dodatak,
 • Doplatak za pomoć i njegu po odredbama drugih zakona,
 •  Opskrbnina koju prima udomitelj za potrebe smještenog korisnika,
 •  Primici koje fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe,
 •  Sredstva za saniranje posljedica elementarnih nepogoda.

Pravo na minimalnu mjesečnu naknadu ima  samac ili obitelj pod uvjetom da:

 • Vrijednost nekretnina u vlasništvu samca ili punoljetnih članova obitelji ne prelazi iznos od 100 proračunskih osnovica za obračun naknada i drugih primanja u republici hrvatskoj na dan podnošenja zahtjeva,
 • U razdoblju od godine dana prije podnošenja zahtjeva nije prodao, darovao ili se odrekao prava na nasljeđivanje nekretnine, ako je time mogao ostvariti sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba u vrijeme podnošenja zahtjeva u smislu zakona o socijalnoj skrbi,
 • Nisu vlasnici pokretne imovine koju bi mogli koristiti ili otuđiti bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba i time osigurati sredstva u visini pomoći iz članka 45. Zakona o socijalnoj skrbi za uzdržavanje sebe ili članova svoje obitelji,
 • Na dan podnošenja zahtjeva nisu vlasnici jednog ili više motornih vozila, vrijednost kojeg/kojih je veća od sedam proračunskih osnovica za obračun naknada i drugih primanja u republici hrvatskoj, osim motornog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana obitelji koji je korisnik doplatka za pomoć i njegu ili osobne invalidnine, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili obitelji sa 6 i više članova,
 • Samac ili član obitelji nije sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.

Ako ispunjavaju navedene uvjete, pravo na minimalnu mjesečnu naknadu imaju i osobe:

 • Osoba kojoj nedostaje 5 godina života ili mirovinskog staža do stjecanja prava na starosnu mirovinu koja se ostvaruje sukladno propisima iz mirovinskog osiguranja,
 • Dijete od navršene 15. Godine dok se redovito školuje, odnosno mlađi punoljetnik do završetka redovitog školovanja, a najduže do navršene 26. Godine života,
 • Trudnica nakon 12 tjedana trudnoće i rodilju do šest mjeseci nakon poroda te roditelja koji čuva i odgaja dijete do godinu dana života, blizance do tri godine života ili troje i više djece do navršenih 10 godina života,
 • Nezaposleni član obitelji bez prihoda koji skrbi za dijete ili za odraslog člana obitelji koji nije sposoban brinuti se za sebe, ukoliko takav način skrbi o djetetu, odnosno odrasloj osobi nadomješta institucionalnu skrb po ovom zakonu.

Pravo na minimalnu mjesečnu naknadu nema samac niti član obitelji ako:

 • Ima redovite mjesečne prihode u visini većoj od iznosa utvrđenog zakonom.
 • Ne želi tražiti uzdržavanje od osobe koja ga je obvezna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, osim ako zavod utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje jer su njegovi prihodi ili prihodi njegove obitelji manji od trostrukog iznosa pomoći za samca ili obitelj utvrđeni zakonom
 • Ne želi ostvariti uzdržavanje na temelju sklopljenog ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju, a nije pokrenuo postupak za raskid tog ugovora,
 • Ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu koja ne služi njemu ili članu obitelji za podmirenje osnovnih stambenih potreba, a čijom bi prodajom ili prihodima od nekretnine mogao ostvariti sredstva za uzdržavanje,
 • Je sposoban ili djelomično sposoban za rad (profesionalno nesposoban za rad), a nije uredno prijavljen u evidenciju nezaposlenih osoba,
 • Može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi.

Važno!!!  Obveza pokretanja sudskog postupka za uzdržavanje

 • Ako samac odnosno član kućanstva koji je nesposoban za rad ima srodnika s kojim ne živi, a koji je prema propisima o obiteljskim odnosima obvezan sudjelovati u njegovom uzdržavanju, tijekom postupka za ostvarivanje prava na minimalnu mjesečnu naknadu u obvezi je kod nadležnog suda pokrenuti postupak radi utvrđivanja obveze uzdržavanja od strane srodnika, ukoliko ta obveza nije utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom.

Razdoblje primanja pomoći i poticanje zapošljavanja

 • Korisnik ima pravo na minimalnu mjesečnu naknadu u trajanju do godinu dana.
 • Ako korisnik redovito izvršava aktivnosti utvrđene planom zapošljavanja, pravo na minimalnu mjesečnu naknadu priznaje mu se i nakon razdoblja od 1 godine dana.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje minimalne mjesečne naknade – podnošenje zahtjeva

 • Inicijalni obrazac
 • Zahtjev za odobravanje socijalne naknade
 • Potrebni dokumenti za ostvarivanje prava na minimalnu mjesečnu naknadu