Usluga rane intervencije

Usluga rane intervencije obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući druge članove obitelji te udomitelja za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta.

Kome se pruža usluga rane intervencije?

  • Usluga rane intervencije pruža se djetetu kod kojeg je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne poteškoće, u pravilu do navršene 3. Godine života, a najdulje do navršene 7. Godine života
  • Nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika, zavod putem uputnice traži ocjenu pružatelja usluge o trajanju i učestalosti pružanja usluge rane medijacije, te putem nove uputnice priznaje uslugu

Gdje se pruža usluga?

  • Pruža se djeci i roditeljima odnosno udomiteljima za djecu u njihovom domu ili kod pružatelja usluge, radi uključivanja djeteta u širu socijalnu mrežu, ako se takva usluga ne osigurava u okviru zdravstvene djelatnosti

Tko pruža uslugu?

  • Može pružati dom socijalne skrbi, udruga, vjerska zajednica ili druga pravna ili fizička osoba koja pruža usluge djeci ili osobama s invaliditetom, pod uvjetima propisanim  zakonom o socijalnoj skrbi

Važno!!! Korisnik kojemu se pružaju usluge rane intervencije ne može istodobno koristiti usluge stručne pomoći u obitelji (patronaže) i usluge povremenog boravka.