Djeca, mladi i obitelj

 

 • Provodi postupak posvojenja
 • Provodi postupke udomiteljstva djece, prati prilike udomljenih korisnika i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima
 • Sudjeluje kao stranka ili umješač u sudskim procesima vezanim za brak, uzdržavanje i zaštitu osobnih interesa djece
 • Provodi postupak posredovanja kada je razvod braka pokrenut sporazumno radi pokušaja uklanjanja bračnih poteškoća i pravnih posljedica razvoda braka koje se odnose na malodobnu djecu
 • Provodi radnje i postupke koji se odnose na obiteljsko-pravnu zaštitu
 • Rješava u prvom stupnju skrbništva nad malodobnim osobama, kao i skrbništva za poseban slučaj za malodobne osobe, te poduzima potrebne radnje za zaštitu osobnih i imovinskih interesa štićenika
 • Rješava u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji djece bez roditelja, djece koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, djece i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju, tjelesno ili mentalno oštećenje djece i mladeži ovisne o drogama, alkoholu, i drugim oblicima ovisnosti, djece i mladeži žrtvama obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima, prati prilike korisnika na skrbi izvan vlastite obitelji, te poduzima odgovarajuće mjere, poduzima radnje za zaštitu prava i interesa djece i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju ili kada je to iz drugih razloga u interesu djece ili mlađih punoljetnih osoba
 • Izrađuje plan procjene potreba i individualni plan rada za korisnike i utvrđuje svrhu koja se želi postići
 • Vrši prevenciju, detekciju i dijagnostiku poremećaja u ponašanju kod djece i mladeži
 • Provodi mjere obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite, te daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima u postupcima koji se odnose na kazneno pravni zaštitu djece i mladeži s poremećajima u ponašanju
 • Obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provodi i prati provođenje odgojnih mjera nad djecom s poremećajima u ponašanju i izvan vlastite obitelji
 • Provodi ovrhu svojih rješenja, sudjeluje u postupcima za ostvarenje prava na privremeno uzdržavanje i donosi rješenja
 • Sudjeluje u suzbijanju nasilja u obitelji s malodobnom djecom
 • Potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprečavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
 • Potiče i razvija samopomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge aktivnosti, predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini
 • Poduzima potrebne radnje prije upućivanja djece s teškoćama u razvoju na prvostupanjsko tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuju vrste i stupanj oštećenja- bolesti
 • Provodi postupke priznavanja prava na status roditelja njegovatelja za malodobne osobe